Regulamin wypożyczalni kajaków „KajMar”

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy najmu oraz o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, oraz wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed podpisaniem umowy najmu. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków KajMar powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i wypożyczalni kajaków KajMar.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią kajaków KajMar.
 10. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każde 60 min rozpoczętego opóźnienia w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia sprzętu.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Wypożyczalnia kajaków KajMar nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Wypożyczalnia kajaków KajMar nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków KajMar i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni kajaków KajMar.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków KajMar będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie kajaków KajMar oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu (kajaku, wioseł, kamizelek) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu, skutkujące częściową utratą wartości sprzętu.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni kajaków KajMar.